Home

Facebook de la FIEC

Eleccions al Parlament de Catalunya 2017

Campanya registre Gencat

Facebook treballar a l'exterior

Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior

Campanya registre Gencat

La Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC) ha adreçat al Conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas Colell, un carta en la que li recorda que les subvencions atorgades a les comunitats catalanes de l'exterior corresponents a l'any 2014 (67 entitats beneficiàries per un import de 800.000 euros) no han estat abonades als beneficiaris.

La FIEC fa notar que, d’acord amb els criteris per a l’atorgament de subvencions en la Resolució de convocatòria, les despeses efectuades per les entitats beneficiàries entre les comunitats catalanes de l’exterior corresponien al període temporal entre 1er d’octubre de 2013 i 30 de setembre de 2014. És a dir que es tracta, en tots els casos, de despeses en les que ja han incorregut les entitats beneficiàries i que en aquests moments figuren, en molts casos, en la comptabilitat de les entitats com a factures pendents de pagament a proveïdors diversos o com a deutes contrets per les diverses entitats en forma de bestretes, crèdits o altres avançaments personals fins al cobrament de les quantitats esmentades.

Els conceptes recollits a la Resolució d’atorgament de subvencions (despeses de funcionament de les entitats, activitats culturals, ensenyament de la llengua catalana, ajudes socials individuals o despeses d’atenció a la nova emigració) estan servint per a portar a terme una important tasca en favor de la projecció de la cultura i la realitat catalanes en un moment d’especial significació pel nostre país, per a atendre i orientar a les nombroses persones que estan arribant a molts països com a fruit de l’emigració econòmica que coneix el nostre país, per a fer front als sous dels professors de català per a adults o en cicles infantils i per a mantenir en funcionament els locals de les entitats catalanes de l’exterior arreu del món i atendre les nòmines del seu personal quan és el cas.

La FIEC és perfectament conscient de les dificultats de caràcter pressupostari per les que travessa el Govern català i entén perfectament que l’actual sistema de finançament i de liquidacions fiscals periòdiques per part de l’Estat és un sistema injust i discriminatori que no permet una planificació de pagaments raonable des de la Conselleria d’Economia. Tot i així espera i desitja que es pugui trobar una solució atesa la difícil situació per la que estan passant moltes entitats que amenaça la seva viabilitat present i futura.