Catalunya es també país d'emigració i necessita polítiques específiques d'orientació pels que volen marxar i per l'acollida a l'exterior

El 4 de desembre del 2000 l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar com a Dia Internacional del Migrant el 18 de desembre. En la resolució adoptada aquell dia es convida als Estats membres, així com a les organitzacions intergovernamentals i no governamentals, a què, per commemorar aquesta data, entre d'altres coses, facin difusió sobre els drets humans i les llibertats fonamentals dels migrants, intercanviïn experiències i formulin mesures per protegir-los.

El darrer informe de l'OCDE (International Migration Outlook 2012) sobre les tendències mundials de l'emigració subratlla diverses tendències emergents que són plenament aplicables al que Catalunya està actualment experimentant (increment de l'emigració altament qualificada, gran diversificació en els destins migratoris, nombre creixent d'emigració familiar, etc.). Si bé és evident que Catalunya continua essent un país d'acollida per a persones procedents de continents diversos, és un fet estadístic indiscutible que ara també és (a l'igual que el conjunt de l'Estat Espanyol) un país emissor d'emigració.

A títol indicatiu es pot estimar que segons les dades del PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero) a 1er de gener de 2014, 221.444 catalans estaven enregistrats als consolats espanyols, a aquests podem afegir totes les altes consulars entre gener i novembre de 2014 segons les dades del CERA (Censo Electoral de Residentes AusentesAixò indicaria que un mínim de 233.786 catalans estan donats d'alta als consolats espanyols a l'estranger a 1er de Novembre de 2014.

Segons les dades de l'Estadística de Variacions Residencials de l'INE el total de catalans que han abandonat Catalunya des del començament de la crisis a 2008 és ja de prop de 60.000 però si considerem el total, persones denacionalitat espanyola residents a Catalunya més les persones d'altres nacionalitats residents a Catalunya (en la majoria de casos escolaritzats i integrats a Catalunya), que haurien abandonat Catalunya en el període 2008-1er semestre de 2014 el total s'acosta a un mínim de 590.000 persones.

Es molt significatiu constatar que el grup dels menors de 16 anys emigrats a 2013 representa el 25% del total, el que sembla indicar que l’emigració afecta, cada cop més, famílies senceres i que el nombre naixements en famílies catalanes residents a l'exterior el mateix any 2013 pot estimar-se en uns 160.

Per a la FIEC, enguany, el Dia Internacional del Migrant ve clarament marcat per:

• La necessitat de millorar la orientació, l'acolliment i les oportunitats pels milers de catalans que estan marxant cap a l'exterior. Les comunitats catalanes de l'exterior s'estan convertint, principalment però no exclusivament a Europa, en punts d'acollida i informació per a molts d'aquests catalans. Des de les institucions catalanes es comença a entendre la importància del fenomen i s'han començat a adoptar iniciatives per a prestar suport a tota aquesta estructura d'acolliment voluntària que s'ha hagut de posar en marxa des de moltes comunitats catalanes de l'exterior. Es el cas del Pla de Ciutadania i de les Migracions 2016 des de la Direcció General per a la Immigració que inclou la dimensió 'emigració' per primera vegada i de la línia desubvencions a activitats d'acollida a l'exterior oberta des de la Secretaria d'Afers Exteriors.

• Promoure una millor coordinació entre les entitats que des de Catalunya comencen a fer orientació prèvia a la sortida (en particular estructures com el CITES de CCOO, AMIC de la UGT, els Punts d'Informació Juvenil, els Centres Europa Jove, els tècnics dels ajuntaments i consells comarcals, etc.) amb les entitats d'acollida a l'exterior de manera que tothom rebi informacions contrastades i coordinades que minimitzin el fracàs en una opció, sempre tan difícil, com és la d'abandonar el propi país.

• En aquest sentit donem el nostre ple suport a la iniciativa del Departament d'Empresa i Ocupació que amb lacreació del portal MONCAT (http://moncat.gencat.cat/ca/) ha creat una eina útil i potent en l'assessorament previ a la sortida per a tots aquells que volen intentar l'aventura migratòria.

• La sortida de catalans cap a l'exterior és una situació destinada a durar i cap eufemisme (mobilitat voluntària, curtes estades per millorar les llengües, etc.) no en canviarà la seva naturalesa ni les dificultats que sempre comporta la difícil decisió d'emigrar especialment pel grup que ho fa amb qualificació baixa i en situació d'exhauriment de drets socials a Catalunya. La FIEC ha publicat una Guia 'Emigrar des de Catalunya'disponible a: http://www.fiecweb.cat/docs/EmigrarDesDeCatalunya0314.pdf i moltes entitats catalanes de l'exterior han creat Guies de Recursos adreçades als que arriben a un nou país, moltes de les quals es poden trobar a http://afersexteriors.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/comunitats_catalanes_de_l_exterior/
orientacio_per_viure_i_treballar_a_l_estranger/

• Es important millorar la qualitat democràtica pels catalans residents a l'exterior. A 1er de novembre de 2014 són 185.947 els catalans residents a l'exterior, majors de 18 anys, censats al CERA i amb dret de vot a futures eleccions. Des de la FIEC s'han multiplicat les iniciatives per a promoure una reforma de la LOREG (Llei orgànica de règim electoral general) que acabi amb desastres de participació electoral i restricció de drets democràtics com en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya de 2012 on només el 6,72% dels catalans residents a l'exterior van poder emetre el seu vot o a les del Parlament Europeu de 2014 on només l'1,4% ho va poder fer. Ens congratulem de l'acord del Congrés dels Diputats del passat 11 de març que inicia la reforma de la LOREG i la supressió del denominat 'voto rogado', amb el suport de gairebé tots els diputats catalans a Madrid. Esperem que un any com 2015, que s'albira intens pel que fa a processos electorals, es promoguin campanyes específiques d'inscripció al CERA i accions legislatives específiques per a millorar els sistemes de vot.

• La FIEC continuarà donant tot el suport logístic i polític possible a fi que el Registre Voluntari de Catalans i Catalanes Residents a l'Exterior que va posar en marxa el Govern català amb la finalitat de millorar la informació estadística sobre els catalans residents a l'exterior, sigui un èxit i una eina estadística de qualitat.

• L'emigració catalana actual ha augmentat el pes de les franges d'edat més joves (menors de 18 anys)que ja representen prop del 20% de la població catalana resident a l'exterior i que són demandants d'una acció específica pel suport a l'ensenyament de la llengua catalana a aquestes àmplies comunitats infantils, millorant les disponibilitats didàctiques i el professorat format per aquesta tasca a l'exterior.

Entenem, finalment, que les comunitats catalanes de l'exterior necessiten un nou marc normatiu de relacions amb el Govern català que la Llei 18/1996 de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior ja no compleix. Es felicitem de la decisió del Govern de Catalunya d'iniciar la discussió parlamentària per a l'adopció d'una nova Llei de la Catalunya Exteriorque, esperem, estarà més orientada a atendre a les noves realitats abans esmentades i a donar atenció a les persones més que no pas a les entitats i que, esperem també, es pugui aprovar abans del final de la present legislatura o en els començaments de la vinent.

Som Catalunya Exterior, també som Catalunya.